بیمه خدمات درمانی

بیمه های درمان در دو شاخه درمان تکمیلی و درمان مسافران خارج از کشور ارائه می گردد:

بیمه درمان تکمیلی (گروهی):

با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینه ها، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید. بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد. موسسه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند. تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم، هزینه های مجاز سرپائی، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن، هزینه های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد.

بیمه درمان مسافران خارج از کشور:

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد. کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید.

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور :

  • تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران
  • تامین هزینه های فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی
  • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشکی
  • همکاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارک مسافرتی
  • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار